Húsvéti Nyereményjáték 2021
Részvételi- és Játékszabályzat:
1. A Bakos Pincészet (Bakos Aranka 6000 Kecskemét, Szent Miklós utca 14., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki betöltötte 18. életévét és nem esik a 9. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).
A Játékban való részvételhez szükséges a Bakos Pincészet – https://www.instagram.com/bakospinceszetcsobanc/  – oldalon posztolt játékfelhívásra és közzétett játékkérdésre releváns válaszadás, illetve a poszt likeolása (továbbiakban: Pályázat) és megosztása.
1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
2. A Játék 2021. március 23-án (kedd) 21:00 órakor indul, és 2021. március 29-én (hétfő) 19:00 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2021. március 23. 19:00.
3. Egy Játékos bejegyzésenként egy Pályázatot küldhet be, és azok között, akik teljesítették a feltételeket (likeolni a posztot, megosztani, illetve kommentelni) a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékosokat. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.
3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
A Játék nyereménye 1-1 üveg Bakos bor – 3 nyertes között szétosztva.
A nyeremény sorsolására 2021. március 29 napján a nyereményjáték lezárása után számítógép segítségével kerül sor a következő címen: Bakos Pincészet, 6000 Kecskemét, Szent Miklós utca 14.
A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 3 napon belül a
https://www.instagram.com/bakospinceszetcsobanc/ Instagram oldalon . Az ajándék nyertesének erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét és posta címét Instagram privát üzenetben. A Szervező az ajándékokat postai úton juttatja el a nyerteshez.
A Szervező a nyereménysorsoláson összesen 3 nyertest és 2 tartalék nyertest húz ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 7 napon belül nem válaszol.
4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező Bakos Pincészet dolgozói.
8. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
9. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő
elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
10. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.
11. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak
https://www.instagram.com/bakospinceszetcsobanc/
internetes oldalon.
12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
13. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Bakos Pincészet, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Bakos Pincészet, 6000 Kecskemét, Szent Miklós utca
14; vagy a következő e-mail címen: [email protected] A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
A Bakos Pincészet a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.
Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.